Blättern in aktueller Suche

Philadria 19. Auktion


Samstag 21.04.2018

Los von Los bis Anfangszeit CEST
1 341 10:00 CEST
×
Philadria d.o.o.
×

Terms and conditions of sale

1.) Bidding currency is Euro. Written bids can be submitted by post, fax, e-mail or handed personally to the auctioneer until Friday, April 22, 2016 at 16:00. Written bids received later will not be considered.

2.) The bidding increments are:
amount: raise:
up to 50,00 € 2,00 €
up to 100,00 € 5,00 €
up to 300,00 € 10,00 €
up to 700,00 € 20,00 €
up to 1.500,00 € 50,00 €
up to 3.000,00 € 100,00 €
up to 7.000,00 € 200,00 €
above 7.000,00 € 500,00 €
Bids, not correspodning to indicated increments will be rounded to the nearest correct step. Descriptive instructions such as 'at best' or 'at any price' will not be consideered.

3.) Unit of sale in auction is lot, each consecutive number in the catalogue is one lot.

4.) The auctioneer reserves the right to recombine or withdraw lots.

5.) Each lot will be awarded to the highest bidder at the price equal to the second highest bid plus one bidding increment. In the case of two or more identical bids, the first received bid will be awarded the lot.

6.) In addition to the winning price the buyer shall pay:
a) Commision of 20 % (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price.
b) VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price). VAT will not be added for purchases by EU dealers with valid tax identification number. The VAT will also not be charged to buyers outside EC if the exportation of lots is arranged by Philadria d.o.o..

7.) The award of the lot represents a contract for purchase binding on the buyer. The physical ownership of the goods is transferred to the buyer only following the payment in full; however the risk passes onto the buyer on the award of the lot.

8.) The hall bidders are obliged pay and collect the awarded lots immediately. Mail (written) biders are obliged to pay for purchases within 14 days of the date of receipt of the invoice. If the payment is not received within this time limit the purchaser forfeits the right to buy the lot(s). Lot(s) held for personal collection on instruction of the buyer must also be collected within 14 days.

9.) Stamps are described carefully. Faults which affect the price e.g. missing perfs, brown stains et sim. are noted. For illustrated lots the picture is an integral part of description and claims relating to margins, perforation, cancellation, centering et sim. will not be considered. Any other claims must be received within 8 days of the collection or receipt of the goods.
No complaints will be considered for damaged, repaired, forged or partly forged stamps when described as such.
No complaints will be considered for large lots (3 or more stamps).
No complaints will be considered if the lots (stamps) have been altered in any way (e.g. by removal of hinges, chemical or mechanical treatment etc.)
No complaints will be considered if the lots are not paid for or collected in stipulated time.
The purchase signifies the acceptance of certificates/signatures mentioned in catalogue.

10.) Taking part in sale is entirely on voluntary basis. By entering any bid(s) the terms and conditions of sale are fully accepted

11.) The auctioneer reserves the right to exclude any person from the sale or reject his offer, without stating any reasons, in particular any person disturbing the sale or persons who have not paid for or refused to collect lots awarded in the past.

12.) Any disputes arising from the transactions based on this listing will be referred to and adjudicated by the competent Slovenian Court in Ljubljana.
The conditions of sale published in Slovene language are legally binding.
English translation, although accurate, is for information purposes only.


 

Pravila in pogoji dražbe

1.) Draženje poteka v evrih (€). Pisne ponudbe sprejemamo osebno, po pošti, faxu ali elektronski pošti do petka, 22. aprila 2016, do 16:00 ure. Za pisne ponudbe, prejete po tem terminu ne jamčimo, da bodo upoštevane.

2.) Draženje poteka po stopnjah:
znesek: stopnja dviga:
do 50,00 € 2,00 €
do 100,00 € 5,00 €
do 300,00 € 10,00 €
do 700,00 € 20,00 €
do 1.500,00 € 50,00 €
do 3.000,00 € 100,00 €
do 7.000,00 € 200,00 €
nad 7.000,00 € 500,00 €
Pisne ponudbe, ki niso v skladu z navedenimi stopnjami bodo zaokrožene v skladu s stopnjami draženja. Opisne ponudbe (npr. »najboljša ponudba«, »v vsakem primeru«, »za vsako ceno« in podobno) ne bodo upoštevane.

3.) Enota prodaje na dražbi je lot, obsega eno zaporedno številko v katalogu dražbe.

4.) Pridržujemo si pravico, da posamezne lote prerazporedimo, združimo v en lot ali umaknemo iz prodaje.

5.) Vsak posamezen lot bo dodeljen najboljšemu ponudniku za eno dražitveno stopnjo nad drugo najvišjo ponudbo. V primeru dveh ali več enako visokih ponudb ima prednost ponudba, ki je prispela prva.

6.) Kupec plača na doseženo (izdraženo) ceno (dodatno):
a) provizijo 20 % (ki vključuje DDV) v primeru posebne ureditve obdavčenja (obdavčitev razlike v ceni). Velja za lote označene z veliko črko R poleg izklicne cene.
b) DDV v višini 9,5 % pri lotih brez oznake poleg izklicne cene.
DDV se ne zaračuna tujim trgovcem iz EU z veljavno identifikacijsko številko za DDV. Prav tako se DDV ne zaračuna kupcem izven EU vkolikor gre za redni izvoz, ki ga izpelje Philadria d.o.o..

7.) Z izdražitvijo lota se vzpostavi med prodajalcem in kupcem kupoprodajno razmerje, ki terja od kupca (najboljšega ponudnika) plačilo in prevzem izdraženega lota. Lastništvo nad izdraženim blagom se prenese na kupca šele s plačilom polne kupnine, riziki pa že z izdražitvijo.

8.) Kupec v dvorani je dolžan plačati in prevzeti izdraženo blago takoj. Pisni ponudniki so dolžni plačati in prevzeti izdraženo blago v roku 14 dni od izdaje računa. Z zamudo plačila dražitelj izgubi pravico do izdraženega lota.

9.) Znamke v ponudbi so opisane skrbno. Poškodbe, ki lahko znižujejo ceno so posebej navedene (manjkajoči zobci, rjavi madeži in podobno). V primeru znamk in pisem, ki so v katalogu naslikane, je slika merodajna glede robov, zobcev, žiga, centriranja ipd. in je sestavni del opisa. Morebitne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejema blaga. Reklamacije so izključene v primeru poškodovanih, popravljenih, (delno) ponarejenih znamk, ki so kot takšne opisane v katalogu in velikih lotov (ki vsebujejo več kot tri znamke/pisma). Reklamacije so izključene, če so znamke spremenjene. Za spremembe štejejo mehanske in kemične poškodbe/spremembe, odstranitev falca (prilepke), ipd). Kupec izgubi pravico do reklamacije, če zamudi rok plačila. Atesti/signature ekspertov, navedeni v katalogu so z nakupom sprejeti.

10.) Sodelovanje na dražbi je prostovoljno. S posredovanjem ponudbe vsak ponudnik v celoti sprejema pogoje in pravila dražbe.

11.) Dražitelj si pridržuje pravico, da kogarkoli izključi iz dražbe, oz. zavrne njegovo ponudbo, brez navajanja razloga za to, še posebej osebe, ki motijo potek dražbe ali osebe, ki v preteklosti niso plačale in prevzele izdraženih lotov.

12.) Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani. ×
×
Philadria 19. Auktion

Auktionstermin: 21. April 2018

Philadria d.o.o.
Mesesnelova 26
1210 Ljubljana – Šentvid
Slowenien

Tel: + 386 / 41 / 915 099
Fax: + 386 / 1 / 5126 141

Weitere Infos zur Auktion

Zeitplan

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Besondere Auktionsbedingungen:

Commision of 20% (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price (only in Catalog marked). VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price, only in Catalog). VAT will not...mehr

×

Commision of 20% (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price (only in Catalog marked).

VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price, only in Catalog). VAT will not be added for purchases by EU dealers with valid tax identification number. The VAT will also not be charged to buyers outside EC if the exportation of lots is arranged by Philadria d.o.o..

Los 7

Jugoslawien

  • Michel

    16 (2), 21/2, 33 (10)

Beschreibung

1920 Large format value declared letter in the sum of 200.000 Kr. weighing 435 gr. and franked with 215,80 Kr. using TEN (!!!) 20 Kr. stamps. Sent from Ljubljana (12/6, 20) to Sarajevo (13.VI.20). One of the highest known correctly !! frankings of Chainbreakers on cover. An extraodrinary item.

CONDITIONS OF SALE / CONDIZIONI DI VENDITA ABBREVIATE:

STARTING PRICES ARE IN EURO 

The bidding and advances will be regulated by and all the absolute discretion of the auctioneer and he will have the right to refuse any bid or bids.

The buyer shall pay a premium of 22% of the hammer price (the price at which a lot is knocked down). No claims will be considered for “collections” or “da esaminare” lots.

All the participants have to show a valid identity card in order to receive the bid-paddle; Laser Invest srl will have the right at its absolute discretion to refuse admission to its premises or attendance at its auctions by any person.  

Upon the end of the sale , the Buyer shall at once pay to Laser Invest srl the purchase price, if present in the sale-room, and within 7 days from receiving the invoice, if bidder is absent.

For shipping and custom declarations the buyer must read the Conditions of Sale points #7 and #15.

 

Condizioni di Vendita ed Aggiudicazione


1) Questa non è una vendita diretta, ma per conto terzi. Tutti i lotti offerti nel presente listino sono proprietà di terzi, i quali hanno conferito alla Laser Invest srl regolare mandato di vendita.

2) Laser Invest srl agisce in qualità di mandataria dei Venditori e declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi, nelle brochures ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come ogni altra indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno generare affidamenti di alcun tipo negli Aggiudicatari. Dopo l’aggiudicazione, né Laser Invest srl, né i Venditori potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi allo stato di conservazione, per l’errata attribuzione, l’autenticità, la provenienza, il peso o la mancanza di qualità degli oggetti. La descrizione dei lotti, lo stato di conservazione e la rarità degli stessi sono indicati secondo una valutazione personale dei nostri tecnici, comunque i lotti sono esposti, a disposizione degli interessati, la settimana precedente l’asta su appuntamento, nonché all’atto della vendita stessa e nessun reclamo sarà ammesso ad aggiudicazione avvenuta per quanto si riferisce allo stato di conservazione, descrizione e classificazione e per tutto ciò che riguarda i lotti multipli. Il grado di conservazione e di qualità dei lotti è giudizio soggettivo dei nostri esperti classificatori. In nessun caso si garantisce che il grado di conservazione espresso debba essere condiviso da terzi, siano essi anche autorevoli esperti del settore. I partecipanti all’asta sono tenuti ad esaminare attentamente tutti i lotti per i quali intendono presentare offerte. Qualsiasi reclamo sarà preso in considerazione solo se presentato entro 30 giorni dall'asta e comunque prima che Laser Invest srl abbia effettuato il pagamento al conferente. In caso di contestazione, presentata e convalidata entro quanto prescritto, ogni obbligo o responsabilità sarà limitato al solo rimborso al compratore della somma da lui effettivamente pagata, escluse le spese postali, ed esclusa ogni altra pretesa. La Laser Invest srl si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta informazioni sulle generalità e sulle referenze bancarie, nonché il diritto di vietare a partecipanti non desiderati l’ingresso in sala.

3) Ogni lotto ha un prezzo minimo di base (espresso in EURO) al di sotto del quale le offerte non saranno prese in considerazione. I lotti verranno aggiudicati al maggior offerente con le seguenti precisazioni:
a - nel caso di unica offerta il prezzo di aggiudicazione sarà uguale al prezzo base.
b - il prezzo di partenza sarà quello indicato come base salvo quando non siano pervenute offerte diverse e più alte, nel qual caso il prezzo di partenza sarà quello della penultima offerta più alta maggiorata al massimo del 10% (esempio: un lotto che ha come base 100 euro e riceve 3 offerte differenti a 130 euro, 150 euro e 200 euro, partirà in sala da un massimo di euro 165).
c - nel caso di uguali offerte per corrispondenza avrà la precedenza quella giunta per prima e in ogni caso esse hanno priorità su offerte uguali in sala. GLI SCATTI DELLE OFFERTE SARANNO REGOLATI A DISCREZIONE DEL BANDITORE. LO SCATTO MINIMO SARA’ DI EURO 25.

4) Le offerte possono essere effettuate con il sistema "LIVE BIDDING" (solamente quando è indicato in copertina del catalogo) in tempo reale durante l'esecuzione dell'asta PREVIA REGISTRAZIONE E APPROVAZIONE o direttamente in sala durante lo svolgimento dell’asta. In alternativa possono essere spedite per posta, oppure usando il modulo per l’“Ordine di Acquisto” allegato al catalogo d’Asta firmato in calce alle condizioni di vendita, o per fax o e-Mail, entro le ore 18 del giorno precedente l’asta. Non si accettano offerte con clausole aggiuntive o modificative delle presenti condizioni, come “offerte al meglio” o simili. Laser Invest srl offre il servizio di “Asta Live” come servizio aggiuntivo ai suoi clienti ma non è responsabile per errori o difficoltà che possono riscontrarsi nell’invio delle offerte tramite Internet, senza limitazione anche per errori o guasti causati dalla perdita di connessione alla rete, problemi di software o al computer. Declina ogni responsabilità in merito alla mancata attuazione di una o più offerte “live” derivante da errori che possono essere generati dal sistema.

5) Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquirente dovrà corrispondere un diritto d’Asta pari al 22% del prezzo di aggiudicazione stesso, comprensivo di commissioni ed IVA.

6) Il PAGAMENTO dei LOTTI potrà essere effettuato a mezzo assegno circolare o bancario NON-TRASFERIBILE, vaglia postale, bonifico bancario o contanti nel limite consentito. In ogni caso il saldo dovrà avvenire prima della consegna dei lotti, e se l’aggiudicatario non è presente in sala entro 10 giorni dalla data dell’asta, pena la decadenza di ogni diritto per eventuali reclami. Nel caso l’acquirente non paghi quanto assegnatogli entro i successivi 20 giorni, ed in ogni caso qualora  l’acquirente non versi l’importo dovuto entro 30 giorni dalla chiusura dell’Asta, la soc. Laser Invest srl sarà libera di procedere, a sua discrezione, all’assegnazione del lotto non ritirato al successivo offerente, riservata ogni azione per  eventuali danni o perdite subite; sarà altresì legittimata ad agire direttamente per il pagamento delle Note di Aggiudicazione o della differenza a seguito della nuova aggiudicazione. La proprietà dei lotti assegnati passerà all’acquirente assegnatario solo al completo pagamento delle note di aggiudicazione.

7) Il materiale non ritirato personalmente verrà spedito al costo di €15, in misura fissa, come rimborso spese postali, imballo e assicurazione. Per i lotti voluminosi le spese postali e di confezione o di consegna a mezzo nostro incaricato al domicilio dell’acquirente verranno conteggiate al costo. La spedizione o la consegna a domicilio avverrà a rischio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto la Laser Invest srl da ogni responsabilità in merito. Per le spedizioni fuori dal territorio italiano con relative licenze di esportazione si rimanda al punto 15.

8) Eventuali reclami dovranno pervenire, pena la decadenza, entro il limite tassativo di 30 giorni dalla data di chiusura dell’Asta quando il pezzo stesso non risulta originale. Trascorso tale termine nessun reclamo potrà essere accettato per qualsiasi motivo. Nessun reclamo è comunque ammesso per i lotti composti da più di 5 pezzi, per collezioni o per lotti già descritti come non perfetti o con clausola “da esaminare”. NON SI INVIANO LOTTI IN VISIONE.

9) Il grado di conservazione e di qualità dei lotti è giudizio soggettivo dei nostri esperti classificatori. In nessun caso si garantisce che il grado di conservazione espresso debba essere condiviso da terzi, siano essi anche autorevoli esperti del settore. EXTENSION : I lotti sono venduti in base alla descrizione e alla perizia indicata (se presente). Chi desiderasse l’opinione di un perito diverso da quello indicato in catalogo deve richiederlo per iscritto almeno sette giorni prima della chiusura della vendita. E’ facoltà della Laser Invest accettare tale richiesta.

10) La Laser Invest Srl si riserva il diritto di non accettare offerte provenienti da soggetti che, a proprio insindacabile giudizio, ritiene non agire in “buona fede” o essere insolventi o irresponsabili. Laser Invest Srl si riserva il diritto di fare allontanare dall’asta chi ne turbi il regolare svolgimento.

11) Tutte le fotografie in catalogo sono quelle dei lotti presenti in asta.

12) La Laser Invest Srl si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di raggruppare, ritirare, aggiungere o dividere i lotti a seconda di particolari esigenze e delle relative offerte nonché il diritto di rifiutare un'offerta in sala o inviata per iscritto.

13) Trascorsi 30 giorni dalla data di chiusura della vendita, senza che il pagamento sia stato effettuato, saranno conteggiati gli interessi sull’importo dovuto, nella misura del 0,5% mensile.

14) Con l’invio dell’Ordine d’Acquisto l’acquirente accetta integralmente TUTTE le condizioni di vendita qui elencate e acconsente al trattamento dei dati personali.

15) Prima di partecipare all’asta, si invitano i signori clienti esteri ad informarsi su eventuali restrizioni e divieti vigenti nel proprio paese per l’importazione di dipinti , mobili o manufatti di tipo italiano. E’ a carico dell’acquirente il disbrigo di eventuali formalità ed oneri di natura doganale per l’esportazione. Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. Laser Invest srl non risponde per quanto riguarda tali permessi , ne può garantire il rilascio dei medesimi. Su richiesta dell’acquirente Laser Invest srl può provvedere all’espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario: € 350 +iva per singolo lotto; €150 +iva per gli altri lotti facenti parte della medesima pratica.
Le spese di spedizione, imballo, assicurazione e consegna al domicilio fuori Italia verranno conteggiate in modo particolareggiato per ogni singolo lotto. Per tali spese l’acquirente estero è tenuto a richiederne il preventivo ed inviare accettazione dello stesso per iscritto almeno 7 giorni prima dell’asta

16) Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Mantova.

×

Auktion Verkauft

Zuschlag (ohne Gewähr)

5000.00 EUR

Ende der Gebotsabgabe:

Samstag 21.04.2018, 08:00 CEST

Für diese Position können keine Gebote mehr entgegengenommen werden!

Aktuelle Uhrzeit (MET): 22.04.2018 - 20:18