Blättern in aktueller Suche

Philadria 18. Auktion


Los von Los bis Anfangszeit CET
1 332 -
×
Philadria d.o.o.
×

Terms and conditions of sale

1.) Bidding currency is Euro. Written bids can be submitted by post, fax, e-mail or handed personally to the auctioneer until Friday, April 22, 2016 at 16:00. Written bids received later will not be considered.

2.) The bidding increments are:
amount: raise:
up to 50,00 € 2,00 €
up to 100,00 € 5,00 €
up to 300,00 € 10,00 €
up to 700,00 € 20,00 €
up to 1.500,00 € 50,00 €
up to 3.000,00 € 100,00 €
up to 7.000,00 € 200,00 €
above 7.000,00 € 500,00 €
Bids, not correspodning to indicated increments will be rounded to the nearest correct step. Descriptive instructions such as 'at best' or 'at any price' will not be consideered.

3.) Unit of sale in auction is lot, each consecutive number in the catalogue is one lot.

4.) The auctioneer reserves the right to recombine or withdraw lots.

5.) Each lot will be awarded to the highest bidder at the price equal to the second highest bid plus one bidding increment. In the case of two or more identical bids, the first received bid will be awarded the lot.

6.) In addition to the winning price the buyer shall pay:
a) Commision of 20 % (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price.
b) VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price). VAT will not be added for purchases by EU dealers with valid tax identification number. The VAT will also not be charged to buyers outside EC if the exportation of lots is arranged by Philadria d.o.o..

7.) The award of the lot represents a contract for purchase binding on the buyer. The physical ownership of the goods is transferred to the buyer only following the payment in full; however the risk passes onto the buyer on the award of the lot.

8.) The hall bidders are obliged pay and collect the awarded lots immediately. Mail (written) biders are obliged to pay for purchases within 14 days of the date of receipt of the invoice. If the payment is not received within this time limit the purchaser forfeits the right to buy the lot(s). Lot(s) held for personal collection on instruction of the buyer must also be collected within 14 days.

9.) Stamps are described carefully. Faults which affect the price e.g. missing perfs, brown stains et sim. are noted. For illustrated lots the picture is an integral part of description and claims relating to margins, perforation, cancellation, centering et sim. will not be considered. Any other claims must be received within 8 days of the collection or receipt of the goods.
No complaints will be considered for damaged, repaired, forged or partly forged stamps when described as such.
No complaints will be considered for large lots (3 or more stamps).
No complaints will be considered if the lots (stamps) have been altered in any way (e.g. by removal of hinges, chemical or mechanical treatment etc.)
No complaints will be considered if the lots are not paid for or collected in stipulated time.
The purchase signifies the acceptance of certificates/signatures mentioned in catalogue.

10.) Taking part in sale is entirely on voluntary basis. By entering any bid(s) the terms and conditions of sale are fully accepted

11.) The auctioneer reserves the right to exclude any person from the sale or reject his offer, without stating any reasons, in particular any person disturbing the sale or persons who have not paid for or refused to collect lots awarded in the past.

12.) Any disputes arising from the transactions based on this listing will be referred to and adjudicated by the competent Slovenian Court in Ljubljana.
The conditions of sale published in Slovene language are legally binding.
English translation, although accurate, is for information purposes only.


 

Pravila in pogoji dražbe

1.) Draženje poteka v evrih (€). Pisne ponudbe sprejemamo osebno, po pošti, faxu ali elektronski pošti do petka, 22. aprila 2016, do 16:00 ure. Za pisne ponudbe, prejete po tem terminu ne jamčimo, da bodo upoštevane.

2.) Draženje poteka po stopnjah:
znesek: stopnja dviga:
do 50,00 € 2,00 €
do 100,00 € 5,00 €
do 300,00 € 10,00 €
do 700,00 € 20,00 €
do 1.500,00 € 50,00 €
do 3.000,00 € 100,00 €
do 7.000,00 € 200,00 €
nad 7.000,00 € 500,00 €
Pisne ponudbe, ki niso v skladu z navedenimi stopnjami bodo zaokrožene v skladu s stopnjami draženja. Opisne ponudbe (npr. »najboljša ponudba«, »v vsakem primeru«, »za vsako ceno« in podobno) ne bodo upoštevane.

3.) Enota prodaje na dražbi je lot, obsega eno zaporedno številko v katalogu dražbe.

4.) Pridržujemo si pravico, da posamezne lote prerazporedimo, združimo v en lot ali umaknemo iz prodaje.

5.) Vsak posamezen lot bo dodeljen najboljšemu ponudniku za eno dražitveno stopnjo nad drugo najvišjo ponudbo. V primeru dveh ali več enako visokih ponudb ima prednost ponudba, ki je prispela prva.

6.) Kupec plača na doseženo (izdraženo) ceno (dodatno):
a) provizijo 20 % (ki vključuje DDV) v primeru posebne ureditve obdavčenja (obdavčitev razlike v ceni). Velja za lote označene z veliko črko R poleg izklicne cene.
b) DDV v višini 9,5 % pri lotih brez oznake poleg izklicne cene.
DDV se ne zaračuna tujim trgovcem iz EU z veljavno identifikacijsko številko za DDV. Prav tako se DDV ne zaračuna kupcem izven EU vkolikor gre za redni izvoz, ki ga izpelje Philadria d.o.o..

7.) Z izdražitvijo lota se vzpostavi med prodajalcem in kupcem kupoprodajno razmerje, ki terja od kupca (najboljšega ponudnika) plačilo in prevzem izdraženega lota. Lastništvo nad izdraženim blagom se prenese na kupca šele s plačilom polne kupnine, riziki pa že z izdražitvijo.

8.) Kupec v dvorani je dolžan plačati in prevzeti izdraženo blago takoj. Pisni ponudniki so dolžni plačati in prevzeti izdraženo blago v roku 14 dni od izdaje računa. Z zamudo plačila dražitelj izgubi pravico do izdraženega lota.

9.) Znamke v ponudbi so opisane skrbno. Poškodbe, ki lahko znižujejo ceno so posebej navedene (manjkajoči zobci, rjavi madeži in podobno). V primeru znamk in pisem, ki so v katalogu naslikane, je slika merodajna glede robov, zobcev, žiga, centriranja ipd. in je sestavni del opisa. Morebitne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejema blaga. Reklamacije so izključene v primeru poškodovanih, popravljenih, (delno) ponarejenih znamk, ki so kot takšne opisane v katalogu in velikih lotov (ki vsebujejo več kot tri znamke/pisma). Reklamacije so izključene, če so znamke spremenjene. Za spremembe štejejo mehanske in kemične poškodbe/spremembe, odstranitev falca (prilepke), ipd). Kupec izgubi pravico do reklamacije, če zamudi rok plačila. Atesti/signature ekspertov, navedeni v katalogu so z nakupom sprejeti.

10.) Sodelovanje na dražbi je prostovoljno. S posredovanjem ponudbe vsak ponudnik v celoti sprejema pogoje in pravila dražbe.

11.) Dražitelj si pridržuje pravico, da kogarkoli izključi iz dražbe, oz. zavrne njegovo ponudbo, brez navajanja razloga za to, še posebej osebe, ki motijo potek dražbe ali osebe, ki v preteklosti niso plačale in prevzele izdraženih lotov.

12.) Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani. ×
×
Philadria 18. Auktion

Auktionstermin: 14. Oktober 2017

Philadria d.o.o.
Mesesnelova 26
1210 Ljubljana – Šentvid
Slowenien

Tel: + 386 / 41 / 915 099
Fax: + 386 / 1 / 5126 141

Weitere Infos zur Auktion

Zeitplan

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Besondere Auktionsbedingungen:

Commision of 20% (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price (only in Catalog marked). VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price, only in Catalog). VAT will not...mehr

×

Commision of 20% (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price (only in Catalog marked).

VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price, only in Catalog). VAT will not be added for purchases by EU dealers with valid tax identification number. The VAT will also not be charged to buyers outside EC if the exportation of lots is arranged by Philadria d.o.o..

Los 233

China VR

 • Michel

  1020/24
 • Scott

  992/96 (generiert)
 • Yvert

  1768/72 (generiert)
 • SG

  2397/2401 (generiert)

Beschreibung

1968

China. Mao Zedong Directives. Complete MNH set in a strip from lower left corner. The quality of stamps is superb, the strip is creased along perforation between the third and the fourth stamp

Versteigerungsbedingungen Hauptauktion

(Versteigerungsbediungen der Sonderauktion siehe unten)

1. Der Versteigerer handelt in fremdem Namen und für fremde Rechnung. Der Versteigerer ist berechtigt, die Rechte des Einlieferers aus dessen Auftrag und aus dem Zuschlag im Namen des Einlieferers geltend zu machen. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Einlieferer und dem Ersteigerer zustande. Der Versteigerer ist auf Verlangen des Einlieferers oder des Erwerbers zur Namhaftmachung des jeweils anderen Vertragspartners rechtlich verpflichtet.

2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, während der Versteigerung – unter Wahrung der Interessen der Einlieferer – Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.

3. Die zur Versteigerung kommenden Sachen können vor der Auktion besichtigt und geprüft werden. Für die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen wird vom Ver­steigerer keine Garantie im Rechtssinne übernommen. Bei Sammellosen beziehen sich die dazu gemachten Angaben nicht auf eine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit im kaufrechtlichen Sinne. Der Auktionator übernimmt auch keinerlei Garantie für einzelne Marken und deren Qualitäten, wenn diese aus Sammellosen stammen. Formulierungen wie „postfrisch“ oder „komplett“ geben den Eindruck von Stichproben wieder, sind aber keinerlei Zusicherung. Alle Sammellose werden nur so versteigert, wie sie sind und können nicht reklamiert werden. Bei Einzellosen kann der Käufer, der Unternehmer ist, den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Der Versteigerer wird aber bei begründeten Beanstandungen, die ihm spätestens 3 Wochen nach Auktionsschluss angezeigt werden, innerhalb einer Frist von 12 Monaten seine Mängelansprüche gegen den Einlieferer geltend machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme erstattet er dem Käufer den Kaufpreis, einschl. Aufgeld zurück; ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Die Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden bleibt unberührt.

4. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann Bieter ohne Begründung von der Versteigerung ausschließen. Er kann den Zuschlag in begründeten Fällen verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Er kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sache erneut ausbieten, wenn ein rechtzeitig abgegebenes Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen. Bei Vorbehaltszuschlägen ist der Bieter bis zur Klärung mit dem Einlieferer an sein Gebot gebunden, mindestens jedoch sechs Wochen; das gleiche gilt bei Abgabe von Untergeboten und für Erwerbe im Nachverkauf.

5. Mit der Erteilung des Zuschlags geht die Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den Erwerber über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst mit vollständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Erwerber übertragen.

6. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Die Sachen sind sofort nach der Auktion in Empfang zu nehmen. Falls der Erwerber Versendung wünscht, geht sie auf seine Kosten. Falls der Erwerber Unternehmer ist, geht die Gefahr in diesem Falle bereits mit der Übergabe an den Spediteur oder eine sonst zum Versand bestimmte Person oder Anstalt über. Sofern ein Versand, z.B. aufgrund nicht erfüllbarer zollrechtlicher Vorschriften, nicht möglich oder zumutbar ist, entscheidet der Auktionator nach eigenem Ermessen, nicht zu versenden, sondern dem Käufer lediglich die ersteigerten Lose zur Abholung bereitzustellen. In diesem Falle hat der Käufer das ersteigerte Gut auf eigene Kosten beim Auktionator abzuholen oder abholen zu lassen.

7. Der Versteigerer erhält vom Käufer eine Provision von 20% des Zuschlagpreises sowie 2,– EURO pro Los. Bei schriftlichen Bietern werden das Porto und die Versicherungspauschale gesondert berechnet. Die gesetzliche
Mehrwertsteuer von z. Zt. 19% wird nur auf die Nebenkosten (Aufgeld, Losgebühr, Porto etc.) berechnet, weil eine reine Vermittlungsleistung erbracht wird. Für Ver mittlungsleistungen an Geschäftskunden aus anderen EU-Ländern mit USt.-Nr. wird das Reverse-Charge-Verfahren angewendet, d. h., die Provisionen, die Losgebühren und die sonstigen Kosten unterliegen nicht der deutschen Umsatzsteuer. Der Kunde ist in diesen Fällen verpflichtet, die Umsatzsteuer auf diese Entgelte in seinem Heimatland zu entrichten. Für Vermitt lungsleistungen an Geschäftskunden aus einem Drittland fällt keine Umsatzsteuer an, wenn die Unternehmereigenschaft in geeigneter Weise nachgewiesen wird. Die Vermittlungsleistung an Privat-Kunden aus Drittländern ist umsatzsteuerfrei, soweit der Ausfuhrnachweis erbracht werden kann.
Für Lose, die nach der Losnummer mit (D) gekennzeichnet sind, gilt: Der Versteigerer erhält vom Käufer eine Provision von 23% des Zuschlagpreises sowie 2,– EURO pro Los. Bei schriftlichen Bietern werden das Porto
und die Versicherungspauschale gesondert berechnet. Da differenzbesteuerte Ware versteigert wird, entfällt die Erhebung der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z.Zt. 19% auf die Zu schlags summe und die Nebenkosten
(Aufgeld, Losgebühr, Porto etc.), diese wird bei Rechnungslegung auch nicht ausgewiesen.
Während der Auktion ausgestellte Rechnungen gelten nur vorbehaltlich einer Nachprüfung auf Irrtümer.

8. Der Rechnungsbetrag ist mit dem Zuschlag fällig und zahlbar in bar oder durch bankbestätigten Scheck. Zahlungen auswärtiger Erwerber, die schriftlich oder telefonisch geboten haben, sind binnen 10 Tagen nach Rechnungszustellung fällig.

9. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 2% pro Monat als Verzugsschaden berechnet. Im übrigen kann der Versteigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals versteigert wird und der säumige Käufer für einen eventuellen Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und die besonderen Kosten der wiederholten Versteigerung einschließlich der Gebühren des Versteigerers aufzukommen hat.

10. Schriftliche Kaufgebote und Gebote per e-mail werden stets Interesse wahrend, jedoch ohne Gewähr, ausgeführt. Best- oder Höchstgebote werden bis zum 5fachen Ausrufpreis mitgesteigert. Bei Telefon-Geboten übernimmt der Versteigerer keine Gewähr für das Zustandekommen der Verbindung.

11. Solange Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer und Bieter sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, dass sie den Katalog und die darin abgebildeten Gegenstände aus der Zeit von 1933 bis 1945 nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebung, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichtserstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken erwerben (§§ 86a, 86 Strafgesetzbuch).

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist Dresden. Es gilt deutsches Recht. Das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.

13. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nachverkauf. Die Bestimmungen über Verkäufe im Fernabsatz finden darauf keine Anwendung.

×

Auktion Verkauft

Zuschlag (ohne Gewähr)

2400.00 EUR

Ende der Gebotsabgabe:

Samstag 14.10.2017, 07:00 CEST

Für diese Position können keine Gebote mehr entgegengenommen werden!


Aktuelle Uhrzeit (MET): 20.10.2017 - 17:47