Blättern in aktueller Suche

Philadria 17. Auktion


Samstag 22.04.2017

Los von Los bis Anfangszeit CEST
1 407 10:00 CEST
×
Philadria d.o.o.
×

Terms and conditions of sale

1.) Bidding currency is Euro. Written bids can be submitted by post, fax, e-mail or handed personally to the auctioneer until Friday, April 22, 2016 at 16:00. Written bids received later will not be considered.

2.) The bidding increments are:
amount: raise:
up to 50,00 € 2,00 €
up to 100,00 € 5,00 €
up to 300,00 € 10,00 €
up to 700,00 € 20,00 €
up to 1.500,00 € 50,00 €
up to 3.000,00 € 100,00 €
up to 7.000,00 € 200,00 €
above 7.000,00 € 500,00 €
Bids, not correspodning to indicated increments will be rounded to the nearest correct step. Descriptive instructions such as 'at best' or 'at any price' will not be consideered.

3.) Unit of sale in auction is lot, each consecutive number in the catalogue is one lot.

4.) The auctioneer reserves the right to recombine or withdraw lots.

5.) Each lot will be awarded to the highest bidder at the price equal to the second highest bid plus one bidding increment. In the case of two or more identical bids, the first received bid will be awarded the lot.

6.) In addition to the winning price the buyer shall pay:
a) Commision of 20 % (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price.
b) VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price). VAT will not be added for purchases by EU dealers with valid tax identification number. The VAT will also not be charged to buyers outside EC if the exportation of lots is arranged by Philadria d.o.o..

7.) The award of the lot represents a contract for purchase binding on the buyer. The physical ownership of the goods is transferred to the buyer only following the payment in full; however the risk passes onto the buyer on the award of the lot.

8.) The hall bidders are obliged pay and collect the awarded lots immediately. Mail (written) biders are obliged to pay for purchases within 14 days of the date of receipt of the invoice. If the payment is not received within this time limit the purchaser forfeits the right to buy the lot(s). Lot(s) held for personal collection on instruction of the buyer must also be collected within 14 days.

9.) Stamps are described carefully. Faults which affect the price e.g. missing perfs, brown stains et sim. are noted. For illustrated lots the picture is an integral part of description and claims relating to margins, perforation, cancellation, centering et sim. will not be considered. Any other claims must be received within 8 days of the collection or receipt of the goods.
No complaints will be considered for damaged, repaired, forged or partly forged stamps when described as such.
No complaints will be considered for large lots (3 or more stamps).
No complaints will be considered if the lots (stamps) have been altered in any way (e.g. by removal of hinges, chemical or mechanical treatment etc.)
No complaints will be considered if the lots are not paid for or collected in stipulated time.
The purchase signifies the acceptance of certificates/signatures mentioned in catalogue.

10.) Taking part in sale is entirely on voluntary basis. By entering any bid(s) the terms and conditions of sale are fully accepted

11.) The auctioneer reserves the right to exclude any person from the sale or reject his offer, without stating any reasons, in particular any person disturbing the sale or persons who have not paid for or refused to collect lots awarded in the past.

12.) Any disputes arising from the transactions based on this listing will be referred to and adjudicated by the competent Slovenian Court in Ljubljana.
The conditions of sale published in Slovene language are legally binding.
English translation, although accurate, is for information purposes only.


 

Pravila in pogoji dražbe

1.) Draženje poteka v evrih (€). Pisne ponudbe sprejemamo osebno, po pošti, faxu ali elektronski pošti do petka, 22. aprila 2016, do 16:00 ure. Za pisne ponudbe, prejete po tem terminu ne jamčimo, da bodo upoštevane.

2.) Draženje poteka po stopnjah:
znesek: stopnja dviga:
do 50,00 € 2,00 €
do 100,00 € 5,00 €
do 300,00 € 10,00 €
do 700,00 € 20,00 €
do 1.500,00 € 50,00 €
do 3.000,00 € 100,00 €
do 7.000,00 € 200,00 €
nad 7.000,00 € 500,00 €
Pisne ponudbe, ki niso v skladu z navedenimi stopnjami bodo zaokrožene v skladu s stopnjami draženja. Opisne ponudbe (npr. »najboljša ponudba«, »v vsakem primeru«, »za vsako ceno« in podobno) ne bodo upoštevane.

3.) Enota prodaje na dražbi je lot, obsega eno zaporedno številko v katalogu dražbe.

4.) Pridržujemo si pravico, da posamezne lote prerazporedimo, združimo v en lot ali umaknemo iz prodaje.

5.) Vsak posamezen lot bo dodeljen najboljšemu ponudniku za eno dražitveno stopnjo nad drugo najvišjo ponudbo. V primeru dveh ali več enako visokih ponudb ima prednost ponudba, ki je prispela prva.

6.) Kupec plača na doseženo (izdraženo) ceno (dodatno):
a) provizijo 20 % (ki vključuje DDV) v primeru posebne ureditve obdavčenja (obdavčitev razlike v ceni). Velja za lote označene z veliko črko R poleg izklicne cene.
b) DDV v višini 9,5 % pri lotih brez oznake poleg izklicne cene.
DDV se ne zaračuna tujim trgovcem iz EU z veljavno identifikacijsko številko za DDV. Prav tako se DDV ne zaračuna kupcem izven EU vkolikor gre za redni izvoz, ki ga izpelje Philadria d.o.o..

7.) Z izdražitvijo lota se vzpostavi med prodajalcem in kupcem kupoprodajno razmerje, ki terja od kupca (najboljšega ponudnika) plačilo in prevzem izdraženega lota. Lastništvo nad izdraženim blagom se prenese na kupca šele s plačilom polne kupnine, riziki pa že z izdražitvijo.

8.) Kupec v dvorani je dolžan plačati in prevzeti izdraženo blago takoj. Pisni ponudniki so dolžni plačati in prevzeti izdraženo blago v roku 14 dni od izdaje računa. Z zamudo plačila dražitelj izgubi pravico do izdraženega lota.

9.) Znamke v ponudbi so opisane skrbno. Poškodbe, ki lahko znižujejo ceno so posebej navedene (manjkajoči zobci, rjavi madeži in podobno). V primeru znamk in pisem, ki so v katalogu naslikane, je slika merodajna glede robov, zobcev, žiga, centriranja ipd. in je sestavni del opisa. Morebitne reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejema blaga. Reklamacije so izključene v primeru poškodovanih, popravljenih, (delno) ponarejenih znamk, ki so kot takšne opisane v katalogu in velikih lotov (ki vsebujejo več kot tri znamke/pisma). Reklamacije so izključene, če so znamke spremenjene. Za spremembe štejejo mehanske in kemične poškodbe/spremembe, odstranitev falca (prilepke), ipd). Kupec izgubi pravico do reklamacije, če zamudi rok plačila. Atesti/signature ekspertov, navedeni v katalogu so z nakupom sprejeti.

10.) Sodelovanje na dražbi je prostovoljno. S posredovanjem ponudbe vsak ponudnik v celoti sprejema pogoje in pravila dražbe.

11.) Dražitelj si pridržuje pravico, da kogarkoli izključi iz dražbe, oz. zavrne njegovo ponudbo, brez navajanja razloga za to, še posebej osebe, ki motijo potek dražbe ali osebe, ki v preteklosti niso plačale in prevzele izdraženih lotov.

12.) Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani. ×
×
Philadria 17. Auktion

Auktionstermin: 22. April 2017

Philadria d.o.o.
Mesesnelova 26
1210 Ljubljana – Šentvid
Slowenien

Tel: + 386 / 41 / 915 099
Fax: + 386 / 1 / 5126 141

Weitere Infos zur Auktion

Zeitplan

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Besondere Auktionsbedingungen:

Commision of 20% (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price (only in Catalog marked). VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price, only in Catalog). VAT will not...mehr

×

Commision of 20% (VAT included) for lots liable to special taxation treatment. Such lots are clearly marked with the letter 'R' next to the starting price (only in Catalog marked).

VAT of 9,5 % for other lots (without the letter 'R' next to the starting price, only in Catalog). VAT will not be added for purchases by EU dealers with valid tax identification number. The VAT will also not be charged to buyers outside EC if the exportation of lots is arranged by Philadria d.o.o..

Los 262

Jugoslawien Ausgabe für Istrien und Slowen Küstenland Sammlungen

  • Michel

    1/14, 32/8

Beschreibung

1941 Kupa, Italian Occupation. Complete basic collection of overprints on stamps of Kingdom of Yugoslavia, including the definitives up to 30 Din.( !) The stamps are MNH (4 lower values of the definitive set have slight gum adhesions). The 30 Din. value is MN

Unsere Geschäftsbedingungen:
     

Widerrufsbelehrung:

   

Widerrufsrecht:

 

„Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( Firma Sommer, Gärtnerstr. 52, 63450 Hanau, Tel ( (49) 6181 256928, Fax (49) 6181 258848 , E-mail: sommer@briefmarken-sommer.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite http://www.philasearch.com/download/widerruf_sommer.pdf herunteladen und ausdrucken. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.“

     
Echtheitsgarantie:   Wir halten sämtliche von uns gelieferten Marken für echt und verpflichten uns für die Dauer eines Jahres zur Rücknahme bzw. Umtausch oder Rückerstattung des vollen Kaufpreises, falls der Käufer den Nachweis einer Fälschung erbringt. Hiervon ausgenommen sind branchenbedingt Marken aus Sammlungen, Lots, Partien und Nachlässen.
     

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen:

  Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, zahlbar rein netto ohne Abzug. Alle Angebote freibleibend.
Lieferung bei Neukunden nur gegen Vorkasse oder per Nachnahme (zzgl 5,-- Euro).
Lieferung: Rechnungen, soweit nichts anderes vereinbart, innerhalb 7 Tagen zahlbar rein netto. Neukunden nur gegen Vorkasse oder per Nachnahme (zzgl. 5,-- Euro) .Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser unveräußerliches Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hanau.
     
Porto und
Verpackung:
  Deutschland pauschal 4,50 Euro ab 150,- Euro Rechnungswert liefern wir innerhalb Deutschlands portofrei! Europa und Übersee auf Anfrage
     
Zahlungsarten:   Deutschland: Überweisung, V-Scheck, Nachnahme
Ausland: Überweisung, Scheck,
Kreditkarten (VISA, Mastercard)
     
     
Mit Auftragerteilung werden die vorstehenden AGBs vom Besteller ausdrücklich und vorbehaltlos anerkannt.
×

Auktion Nachverkauf

Minimum bid

6000.00 EUR

Ende des Nachverkaufs:

Nachverkauf / After auction sale

Ihr Maximalgebot:

EUR

Aktuelle Uhrzeit (MET): 23.05.2017 - 03:26