• Address
  PPH Asbit Sp. z o.o.
  ul. Dywizjonu 303 / 3
  83-000 Pruszcz Gdanski

  Tel. / Fax.: +48 58 682 14 53
  E-Mail: auktion@asbit-auktion.pl
  Web: http://www.asbit-auktion.pl
 • About PPH Asbit

  "ASBIT" is managed by renowned philatelist Tadeusz Ciarkowski who has more than 50 years of experience with stamp collecting and dealing in philatelic goods.

  An own collection and the doubles that emerge created the idea of making the hobby a profession and becoming professionally active in the field of philately.

  Taking part in numerous philatelic stamp auctions and receiving several awards encouraged me to put these thoughts into practice.

  Based on the auction portal Philasearch.com there will now be a Polish platform to deal with the trading of philatelic goods.

  PL:
  Firma „ASBIT” jest podmiotem prowadzonym przez znanego filatelistę Tadeusza Ciarkowskiego, mającego 50-letne doświadczenie w kolekcjonowaniu i obrocie walorami filatelistycznymi.

  Zbiory własne i ich nadwyżki od dawna były przedmiotem myśli o połączeniu kolekcjonerstwa z profesjonalną sprzedażą walorów filatelistycznych zorganizowanymi w formie przedsiębiorstwa.

  Wiele wystaw filatelistycznych i otrzymanych nagród pozwoliło te myśl zbliżyć do rzeczywistości.

  W oparciu o portal aukcyjny Philasearch.com powstaje oto polska platforma oferująca zbiory filatelistyczne.


Terms and Conditions

PPH Asbit


Versteigerungsbedingungen

welche auch ohne besondere schriftliche Anerkennung gelten:

1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig, im eigenen Namen auf fremde Rechnung gegen sofortige Bezahlung in € .

2. Die (unverbindlichen) Steigerungssätze lauten:

bis

     50,- € 

     1,- € 

bis

     100,- € 

     2,- € 

bis

     200,- € 

    5,- € 

bis

    500,- € 

    10,- € 

bis

    1000,- € 

    20,- € 

ab

    1000,- € 

   50,- € 

3. Die Provision für den Versteigerer beträgt 24 % des Zuschlagpreises. In der Provision sind folgende Kosten enthalten:
- Mehrwertsteuer,
- Losversicherung,
- Losgebühr von € 1,00 je Los.
Bei Versand werden die anfallenden Kosten für Porto und Versicherung in Rechnung gestellt.  Bei Versand in Drittländer (außerhalb der EU) bzw. in EU-Mitgliedsländer bei vorheriger Angabe der USt.-ID-Nr. entfällt die Umsatzsteuer.

4. Der Versteigerer kann die Erteilung des Zuschlages verweigern bzw. unter Vorbehalt vornehmen. Außerdem kann er Lose zurückziehen, umgruppieren oder aufteilen.

5. Der Zuschlag wird nach dreimaligem Aufruf des Höchstgebotes erteilt. Bei Missverständnissen kann der Versteigerer das Los erneut aufrufen, bei gleich hohen schriftlichen Geboten entscheidet der chronologische Eingang. Der Zuschlag verpflichtet den Käufer zur Abnahme, wobei das Eigentum an den gekauften Losen erst nach der Zahlung des Kaufpreises, die Gefahr jedoch bei Zuschlag auf ihn übergeht. Ebenso erfolgt die Zustellung auf Gefahr und Rechnung des Käufers.

6. Zahlung und Provision sind bei Saalkäufern sofort, bei schriftlichen Geboten mit Zustellung der Auktionsrechnung fällig. Der Bieter haftet für den Rechnungseingang, auch wenn er für Dritte bietet. Beträge, die 10 Tage nach Zustellung der Rechnung noch nicht beim Auktionator eingegangen sind, unterliegen einem Säumniszuschlag von 2 %, sowie Verzugszinsen von 1 % je angefangenem Monat. Nach Ablauf der Zahlungsfrist kann der Auktionator ohne Benachrichtigung das Los freihändig verkaufen, wobei ein Mindererlös ohne gleichzeitigen Anspruch auf einen Mehrpreis zusammen mit den übrigen anfallenden Kosten zu Lasten des ursprünglichen Käufers geht.

7. Die Beschreibung aller Lose ist mit größter Sorgfalt nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, jedoch ohne Verbindlichkeit. Reklamationen jeglicher Art müssen spätestens 8 Tage nach Erhalt bzw. Zustellung beim Auktionator eingegangen sein. Alle Marken müssen im ursprünglichen Zustand sein und dürfen keinerlei Veränderungen (Ablösen, Behandlung mit Chemikalien usw.) aufweisen. Eine Ausnahme bildet lediglich das Signum eines Verbandsprüfers. Der Versteigerer kann verlangen, dass für jede Reklamation ein Attest eines anerkannten Prüfers beigebracht wird. Wird vom Käufer die Begutachtung durch einen Prüfer und so eine Verlängerung der Reklamationsfrist gewünscht, so hat er dies dem Versteigerer sofort anzuzeigen. Hierfür anfallende Kosten werden bei negativem Befund auf Rechnung des Einlieferers erledigt. Nach Auszahlung des Erlöses können weitere Reklamationen nur noch gegen den Einlieferer geltend gemacht werden, wobei die Namhaftmachung beider Seiten gewährleistet ist.

8. Angegebene Katalogberechnungen gelten stets als circa ohne jede Verbindlichkeit für den Auktionator. Sammlungen, Lots und Posten werden verkauft wie besehen und können nicht Gegenstand von Reklamationen sein. Bei berechtigten Reklamationen wird der Kaufpreis zurückgezahlt; weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

9. Schriftliche Aufträge werden stets interessewahrend, d.h. nicht aufgrund eines Höchstgebotes, sondern nach o.g. Steigerungssätzen ausgeführt. Durch Abgabe des Gebotes, auch dann, wenn kein dafür vorgesehenes Formular verwendet wird, werden diese Versteigerungsbedingungen in vollem Umfang anerkannt.

10. Der Versteigerer behält sich vor, ohne besondere Angabe von Gründen Personen von der Auktion auszuschließen. Das gilt vor allem für solche, die während der Versteigerung stören, Handel treiben oder tauschen.

11. Ansprüche jeder Art gegenüber dem Auktionator oder dem Einlieferer erlöschen nach 6 Monaten beginnend mit dem ersten Tag des der Auktion folgenden Monats.

12. Für den Nachverkauf gelten die Versteigerungsbedingungen, das Fernabnahmegesetz findet hierbei keine Anwendung.

13. Gerichtsstand ist Gdańsk.

14. Gegenstände deren Wert 15 000,00 PLN übersteigt, dürfen nicht ins Ausland verschickt werden.   

Warunki aukcji

które obowiązują również w przypadku braku odpowiedniego pisemnego uznania:


1. Przystąpienie do aukcji jest dobrowolne, we własnym imieniu na obcy rachunek z natychmiastową płatnością w Euro.

2. (Niewiążące) stopy wzrostu są następujące:

bis

     50,- € 

     1,- € 

bis

     100,- € 

     2,- € 

bis

     200,- € 

    5,- € 

bis

    500,- € 

    10,- € 

bis

    1000,- € 

    20,- € 

ab

    1000,- € 

   50,- € 

3. Prowizja dla licytatora wynosi ogółem 24% ceny końcowej, w tym są zawarte:
- podatek VAT,
- ubezpieczenie,
- opłata za przedmiot licytacji, która wynosi 1,00 Euro za sztukę.
Jeśli nabywca decyduje się na wysyłkę towaru, to musi ponieść koszty wysyłki i ubezpieczenia. W przypadku wysyłki towaru poza granice terytorium UE lub do państw członkowskich UE przy uprzednim podaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, potencjalny nabywca jest zwolniony z opłaty VAT.

4. Licytator może odmówić przyjęcia oferty lub przyjąć ją pod pewnymi warunkami. Poza tym ma prawo do cofnięcia, przegrupowania lub podziału losów.

5. Wygrana w aukcji następuje po trzech wywołaniach najwyższej oferty. Licytator może przy ewentualnych nieporozumieniach powtórzyć licytację danego przedmiotu. Przy ofertach pisemnych, które są równej wysokości, obowiązuje chronologiczna kolejność zgłoszenia. Zatwierdzenie wygranej zobowiązuje nabywcę do odbioru wylicytowanego przedmiotu, przy czym nabywa on prawo własności dopiero po uiszczeniu opłaty za wylicytowany przedmiot. Odpowiedzialność przechodzi jednak na niego w momencie wygrania licytacji. Także dostawa wylicytowanego przedmiotu następuje na odpowiedzialność i koszt nabywcy.

6. Opłata i prowizja opłacana jest w przypadku licytacji salowych na miejscu, a w przypadku licytacji pisemnych z chwilą dostarczenia faktury za aukcję. Osobą odpowiedzialną za terminową opłatę jest osoba przystępująca do licytacji, nawet, jeśli występuje ona na rzecz osób trzecich. Do rachunków, które nie zostaną opłacone w przeciągu 10 dni od otrzymania faktury za aukcję, zostaje doliczona kara za nieterminową wpłatę w wysokości 2%, oraz odsetki w wysokości 1% dla każdego rozpoczętego miesiąca. Po upłynięciu terminu opłaty za fakturę licytator ma prawo do sprzedaży przedmiotu z wolnej ręki, bez powiadamiania, przy czym opłata za wyrównanie w przypadku uzyskania niższej ceny sprzedaży niż pierwotnie uzyskana, bez jednoczesnego prawa do wyższej kwoty, przypada razem z pozostałymi kosztami na rzecz pierwotnego nabywcy.

7. Opis wystawianych przedmiotów zostaje przeprowadzony z wielką starannością, wiedzą i przekonaniem, jednak jest on niezobowiązujący. Skargi wszelkiego rodzaju muszą zostać dostarczone w terminie do 8 dni od daty otrzymania lub dostarczenia licytantowi wylicytowanych przedmiotów. Wszystkie oznaczenia muszą być w stanie oryginalnym i nie mogą wykazywać żadnych zmian (usuwanie, traktowanie chemikaliami, itd.). Jedynym wyjątkiem jest znak eksperta stowarzyszenia. Licytator może wymagać dołączenia do każdej reklamacji ekspertyzy zatwierdzonego eksperta. Jeśli kupujący potrzebuje wydłużenia terminu reklamacji dla potrzeb wydania opinii przez eksperta, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Licytatora. W sytuacji wydania negatywnej opinii przez eksperta, koszty pokrywa wystawca przedmiotu. Po wypłacie kwoty za reklamację wszelkie dalsze reklamacje mogą być skierowane jedynie bezpośrednio przeciwko wystawcy przedmiotu, przy czym pośrednictwo pomiędzy obydwoma stronami zostaje zachowane.

8. Ceny podane w katalogu zawsze są wartościami przybliżonymi, i nie są w jakikolwiek sposób wiążące dla Licytatora. Zbiory, kolekcje oraz znaczki pocztowe zostają sprzedawane tak, jak wystawione i nie mogą być przedmiotem reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji cena zakupu zostaje zwrócona; wyklucza się jakiekolwiek dalsze roszczenia.

9. Zlecenia pisemne są zawsze realizowane zgodnie z interesami, tzn. nie na podstawie najwyższej oferty, lecz na podstawie wymienionych powyżej stóp procentowych. W momencie wprowadzenia oferty, nawet wtedy, jeśli nie korzysta się z odpowiedniego formularza, również obowiązują niniejsze warunki aukcji.

10. Licytator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z aukcji bez podania przyczyny. Przede wszystkim dotyczy to osób, które zakłócają przebieg aukcji, handlują albo wymieniają się towarem.

11. Wszelkie roszczenia w stosunku do licytatora lub wystawcy przedmiotu wygasają po upływie 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po aukcji.

12. Dla sprzedaży poaukcyjnej obowiązują niniejsze warunki aukcji.

13. Siedzibą sądu właściwego do rozpatrywania sporów jest miasto Gdańsk.

14. Przedmioty o wartości przekraczającej w przeliczeniu na złote 15.000,00 zł. nie mogą być wysyłane za granicę.
Privacy agreement

PPH Asbit


Current Auctions
July 23rd, 2019
82th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

After Auction Sale
May 21st, 2019
80th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

June 25, 2019
81th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

Auction Results
June 25, 2019
81th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

May 21st, 2019
80th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

April 24th, 2019
79th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

March 19th, 2019
78th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

February 19th, 2019
77th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

January 22th, 2019
76th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

December 13th, 2018
75th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

November 21, 2018
74th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

October 23rd, 2018
73th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

September 24th, 2018
72th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

August 21st, 2018
71th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

July 18th, 2018
70th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

June 19th, 2018
69th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

May 22, 2018
68th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

April 17th, 2018
67th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

March 20th, 2018
66th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

February 14th, 2018
65th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

January 16th, 2018
64th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

December 14th, 2017
63th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

November 15th, 2017
62nd Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

October 17th, 2017
61th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

September 19th, 2017
60th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

August 16th, 2017
59th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

July 18th, 2017
58th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

June 20th, 2017
57th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

May 17th, 2017
56th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

April 13th, 2017
55th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

March 15th, 2017
54th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

February 15th, 2017
53rd Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

January 11th, 2017
52nd Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

December 14th, 2016
51th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

November 16th, 2016
50th Asbit Auction

Auction with strong section Danzig, Poland and Germany

October 18, 2016
49th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
September 20, 2016
48th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
August 23, 2016
47th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
July 20, 2016
46th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
June 21st, 2016
45th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
May 17, 2016
44th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
April 20, 2016
43th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
March 17th, 2016
42th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
February 17, 2016
41st Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
January 19, 2016
40th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
December 17th, 2015
39th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
November 17th, 2015
38th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
October 20, 2015
37th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
September 28, 2015
36th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
August 18th, 2015
35th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
July 21st, 2015
34th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
June 16th, 2015
33th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
May 15, 2015
32th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
April 15th, 2015
31th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
March 18, 2015
30th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
February 18, 2015
29th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
January 14, 2015
28th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
December 17th, 2014
27th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
November 19, 2014
26th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
October 21st, 2014
25th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
September 17, 2014
24th Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
August 17, 2014
23rd Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
July 23rd, 2014
22nd Asbit Auction
Auction with strong section Danzig, Poland and Germany
June 24, 2014
21st Asbit Auction
Auction specialized in Danzig and Poland. Also good section China.
May 21st, 2014
20th Asbit Auction
Auction specialized in Danzig and Poland.
April 23rd, 2014
19th Asbit Auction
Auction specialized in Danzig and Poland.
March 19, 2014
18th Asbit Auction
Auction specialized in Danzig and Poland.
February 19th, 2014
17th Asbit Auction
Auction specialized in Danzig and Poland.
January 21, 2014
16th Asbit Auction
Auction specialized in Danzig and Poland.
December 29, 2013
15th Asbit Auction
Auction specialized in Danzig and Poland.
November 20th, 2013
Asbit 14th Auction
Auction specialized in Danzig and Poland.
October 23rd, 2013
Asbit 13th Auction
September 25, 2013
12th Asbit Auction
August 20, 2013
11th Asbit Auction
July 23, 2013
10th Asbit Auction
June 20, 2013
9th Asbit Auction
May 22, 2013
8th Asbit Auction
April 23, 2013
7th Asbit Auction
March 20th 2013
6th Asbit Auction
February 20, 2013
5th Asbit Auction
January 15, 2013
4th Asbit Auction
December 18, 2012
3rd Asbit Auction
November 17, 2012
2nd Asbit Auction
October 20, 2012
1st Asbit Auction
Die erste Auktion präsentiert hauptsächlich die Marken aus Danzig, Polen, dem Generalgouvernement, dem Danziger Hafen, ...