12th Asbit Auction
Ricerca No. lotto

12th Asbit Auction


×
PPH Asbit
×

Versteigerungsbedingungen

welche auch ohne besondere schriftliche Anerkennung gelten:

1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig, im eigenen Namen auf fremde Rechnung gegen sofortige Bezahlung in € .

2. Die (unverbindlichen) Steigerungssätze lauten:

bis

     50,- € 

     1,- € 

bis

     100,- € 

     2,- € 

bis

     200,- € 

    5,- € 

bis

    500,- € 

    10,- € 

bis

    1000,- € 

    20,- € 

ab

    1000,- € 

   50,- € 

3. Die Provision für den Versteigerer beträgt 24 % des Zuschlagpreises. In der Provision sind folgende Kosten enthalten:
- Mehrwertsteuer,
- Losversicherung,
- Losgebühr von € 1,00 je Los.
Bei Versand werden die anfallenden Kosten für Porto und Versicherung in Rechnung gestellt.  Bei Versand in Drittländer (außerhalb der EU) bzw. in EU-Mitgliedsländer bei vorheriger Angabe der USt.-ID-Nr. entfällt die Umsatzsteuer.

4. Der Versteigerer kann die Erteilung des Zuschlages verweigern bzw. unter Vorbehalt vornehmen. Außerdem kann er Lose zurückziehen, umgruppieren oder aufteilen.

5. Der Zuschlag wird nach dreimaligem Aufruf des Höchstgebotes erteilt. Bei Missverständnissen kann der Versteigerer das Los erneut aufrufen, bei gleich hohen schriftlichen Geboten entscheidet der chronologische Eingang. Der Zuschlag verpflichtet den Käufer zur Abnahme, wobei das Eigentum an den gekauften Losen erst nach der Zahlung des Kaufpreises, die Gefahr jedoch bei Zuschlag auf ihn übergeht. Ebenso erfolgt die Zustellung auf Gefahr und Rechnung des Käufers.

6. Zahlung und Provision sind bei Saalkäufern sofort, bei schriftlichen Geboten mit Zustellung der Auktionsrechnung fällig. Der Bieter haftet für den Rechnungseingang, auch wenn er für Dritte bietet. Beträge, die 10 Tage nach Zustellung der Rechnung noch nicht beim Auktionator eingegangen sind, unterliegen einem Säumniszuschlag von 2 %, sowie Verzugszinsen von 1 % je angefangenem Monat. Nach Ablauf der Zahlungsfrist kann der Auktionator ohne Benachrichtigung das Los freihändig verkaufen, wobei ein Mindererlös ohne gleichzeitigen Anspruch auf einen Mehrpreis zusammen mit den übrigen anfallenden Kosten zu Lasten des ursprünglichen Käufers geht.

7. Die Beschreibung aller Lose ist mit größter Sorgfalt nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, jedoch ohne Verbindlichkeit. Reklamationen jeglicher Art müssen spätestens 8 Tage nach Erhalt bzw. Zustellung beim Auktionator eingegangen sein. Alle Marken müssen im ursprünglichen Zustand sein und dürfen keinerlei Veränderungen (Ablösen, Behandlung mit Chemikalien usw.) aufweisen. Eine Ausnahme bildet lediglich das Signum eines Verbandsprüfers. Der Versteigerer kann verlangen, dass für jede Reklamation ein Attest eines anerkannten Prüfers beigebracht wird. Wird vom Käufer die Begutachtung durch einen Prüfer und so eine Verlängerung der Reklamationsfrist gewünscht, so hat er dies dem Versteigerer sofort anzuzeigen. Hierfür anfallende Kosten werden bei negativem Befund auf Rechnung des Einlieferers erledigt. Nach Auszahlung des Erlöses können weitere Reklamationen nur noch gegen den Einlieferer geltend gemacht werden, wobei die Namhaftmachung beider Seiten gewährleistet ist.

8. Angegebene Katalogberechnungen gelten stets als circa ohne jede Verbindlichkeit für den Auktionator. Sammlungen, Lots und Posten werden verkauft wie besehen und können nicht Gegenstand von Reklamationen sein. Bei berechtigten Reklamationen wird der Kaufpreis zurückgezahlt; weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

9. Schriftliche Aufträge werden stets interessewahrend, d.h. nicht aufgrund eines Höchstgebotes, sondern nach o.g. Steigerungssätzen ausgeführt. Durch Abgabe des Gebotes, auch dann, wenn kein dafür vorgesehenes Formular verwendet wird, werden diese Versteigerungsbedingungen in vollem Umfang anerkannt.

10. Der Versteigerer behält sich vor, ohne besondere Angabe von Gründen Personen von der Auktion auszuschließen. Das gilt vor allem für solche, die während der Versteigerung stören, Handel treiben oder tauschen.

11. Ansprüche jeder Art gegenüber dem Auktionator oder dem Einlieferer erlöschen nach 6 Monaten beginnend mit dem ersten Tag des der Auktion folgenden Monats.

12. Für den Nachverkauf gelten die Versteigerungsbedingungen, das Fernabnahmegesetz findet hierbei keine Anwendung.

13. Gerichtsstand ist Gdańsk.

14. Gegenstände deren Wert 15 000,00 PLN übersteigt, dürfen nicht ins Ausland verschickt werden.   

Warunki aukcji

które obowiązują również w przypadku braku odpowiedniego pisemnego uznania:


1. Przystąpienie do aukcji jest dobrowolne, we własnym imieniu na obcy rachunek z natychmiastową płatnością w Euro.

2. (Niewiążące) stopy wzrostu są następujące:

bis

     50,- € 

     1,- € 

bis

     100,- € 

     2,- € 

bis

     200,- € 

    5,- € 

bis

    500,- € 

    10,- € 

bis

    1000,- € 

    20,- € 

ab

    1000,- € 

   50,- € 

3. Prowizja dla licytatora wynosi ogółem 24% ceny końcowej, w tym są zawarte:
- podatek VAT,
- ubezpieczenie,
- opłata za przedmiot licytacji, która wynosi 1,00 Euro za sztukę.
Jeśli nabywca decyduje się na wysyłkę towaru, to musi ponieść koszty wysyłki i ubezpieczenia. W przypadku wysyłki towaru poza granice terytorium UE lub do państw członkowskich UE przy uprzednim podaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, potencjalny nabywca jest zwolniony z opłaty VAT.

4. Licytator może odmówić przyjęcia oferty lub przyjąć ją pod pewnymi warunkami. Poza tym ma prawo do cofnięcia, przegrupowania lub podziału losów.

5. Wygrana w aukcji następuje po trzech wywołaniach najwyższej oferty. Licytator może przy ewentualnych nieporozumieniach powtórzyć licytację danego przedmiotu. Przy ofertach pisemnych, które są równej wysokości, obowiązuje chronologiczna kolejność zgłoszenia. Zatwierdzenie wygranej zobowiązuje nabywcę do odbioru wylicytowanego przedmiotu, przy czym nabywa on prawo własności dopiero po uiszczeniu opłaty za wylicytowany przedmiot. Odpowiedzialność przechodzi jednak na niego w momencie wygrania licytacji. Także dostawa wylicytowanego przedmiotu następuje na odpowiedzialność i koszt nabywcy.

6. Opłata i prowizja opłacana jest w przypadku licytacji salowych na miejscu, a w przypadku licytacji pisemnych z chwilą dostarczenia faktury za aukcję. Osobą odpowiedzialną za terminową opłatę jest osoba przystępująca do licytacji, nawet, jeśli występuje ona na rzecz osób trzecich. Do rachunków, które nie zostaną opłacone w przeciągu 10 dni od otrzymania faktury za aukcję, zostaje doliczona kara za nieterminową wpłatę w wysokości 2%, oraz odsetki w wysokości 1% dla każdego rozpoczętego miesiąca. Po upłynięciu terminu opłaty za fakturę licytator ma prawo do sprzedaży przedmiotu z wolnej ręki, bez powiadamiania, przy czym opłata za wyrównanie w przypadku uzyskania niższej ceny sprzedaży niż pierwotnie uzyskana, bez jednoczesnego prawa do wyższej kwoty, przypada razem z pozostałymi kosztami na rzecz pierwotnego nabywcy.

7. Opis wystawianych przedmiotów zostaje przeprowadzony z wielką starannością, wiedzą i przekonaniem, jednak jest on niezobowiązujący. Skargi wszelkiego rodzaju muszą zostać dostarczone w terminie do 8 dni od daty otrzymania lub dostarczenia licytantowi wylicytowanych przedmiotów. Wszystkie oznaczenia muszą być w stanie oryginalnym i nie mogą wykazywać żadnych zmian (usuwanie, traktowanie chemikaliami, itd.). Jedynym wyjątkiem jest znak eksperta stowarzyszenia. Licytator może wymagać dołączenia do każdej reklamacji ekspertyzy zatwierdzonego eksperta. Jeśli kupujący potrzebuje wydłużenia terminu reklamacji dla potrzeb wydania opinii przez eksperta, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Licytatora. W sytuacji wydania negatywnej opinii przez eksperta, koszty pokrywa wystawca przedmiotu. Po wypłacie kwoty za reklamację wszelkie dalsze reklamacje mogą być skierowane jedynie bezpośrednio przeciwko wystawcy przedmiotu, przy czym pośrednictwo pomiędzy obydwoma stronami zostaje zachowane.

8. Ceny podane w katalogu zawsze są wartościami przybliżonymi, i nie są w jakikolwiek sposób wiążące dla Licytatora. Zbiory, kolekcje oraz znaczki pocztowe zostają sprzedawane tak, jak wystawione i nie mogą być przedmiotem reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji cena zakupu zostaje zwrócona; wyklucza się jakiekolwiek dalsze roszczenia.

9. Zlecenia pisemne są zawsze realizowane zgodnie z interesami, tzn. nie na podstawie najwyższej oferty, lecz na podstawie wymienionych powyżej stóp procentowych. W momencie wprowadzenia oferty, nawet wtedy, jeśli nie korzysta się z odpowiedniego formularza, również obowiązują niniejsze warunki aukcji.

10. Licytator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z aukcji bez podania przyczyny. Przede wszystkim dotyczy to osób, które zakłócają przebieg aukcji, handlują albo wymieniają się towarem.

11. Wszelkie roszczenia w stosunku do licytatora lub wystawcy przedmiotu wygasają po upływie 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po aukcji.

12. Dla sprzedaży poaukcyjnej obowiązują niniejsze warunki aukcji.

13. Siedzibą sądu właściwego do rozpatrywania sporów jest miasto Gdańsk.

14. Przedmioty o wartości przekraczającej w przeliczeniu na złote 15.000,00 zł. nie mogą być wysyłane za granicę.
×
×
×
12th Asbit Auction

Data dell´asta: September 25, 2013

PPH Asbit Sp. z o.o.
ul. Dywizjonu 303 / 3
83-000 Pruszcz Gdanski

Tel. / Fax.: +48 58 682 14 53

Ulteriori informazioni sull`asta

Condizioni generali di contratto