Zahlungsmöglichkeiten:

Überweisung

Geschäftsbedingungen

Rietdijk veilingen B.V.


Algemeen


A) In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper / Inzender:
Degene die de goederen heeft ingebracht ter verkoop of diens lastgever.
Deelnemer / bieder:
Ieder die een bieding uitbrengt op kavels in de veiling, hetzij schrifelijk of telefonisch aan het veilinghuis,hetzij
middels een bieding in de zaal, hetzij middels een bieding, vooraf of tijdens de veiling via het e-mail of het
internet.
Koper / Hoogste bieder:
Degene aan wie ter veiling het kavel is toegewezen, hetzij schrifelijk of telefonisch aan het veilinghuis, hetzij
middels een bieding in de zaal, hetzij middels een bieding, vooraf of tijdens de veiling via het e-mail of het
internet.
Veilinghouder/meester:
J.K. Rietdijk Postzegel- en muntenveilingen B.V.
Noordeinde 41
2514 GC ’s-Gravenhage
Veiling:
Iedere openbare verkoping die door of vanwege de veilinghouder wordt gehouden.
Kavel:
Een lot, een zelfstandig te veilen onderdeel van de veiling
Bieding / Bod:
Bedrag waarvoor een deelnemer een kavel wenst te verwerven, kenbaar gemaakt door en/of:
  • a) een schrijftelijke inschrijving vooraf, waarbij de veilinghouder als vertegenwoordiger in de zaal optreedt
  • b) een bieding (in persoon of door persoonlijke vertegenwoordiging) in de zaal;
  • c) direct telefonisch contact met een vertegenwoordiger van het veilinghuis in de zaal
  • d) een bieding middels het online veilingsysteem RietdijkLive
Zaalbieder:
Een belangstellende deelnemer fysiek aanwezig in de zaal
Schriftelijke bieder:
Een belangstellende die voorafgaand aan de veilingen een of meer biedingen op een of meer kavels heeft
uitgebracht
Internet- of telefoon bieder:
Een belangstellende deelnemer op afstand (per telefoon of computer) in contact met de veilingzaal
Kredietlimiet
Dat wat een bieder aan mag besteden op de veiling met toestemming van de veilinghouder, onder
voorbehoud van alle veilingvoorwaarden, N.B. kavels worden alleen tegen betaling afgegeven.

B) De veilinghouder is jegens inzender, bieder, koper en verkoper niet gehouden tot andere verplichtingen dan in deze algemene voorwaarden
omschreven.

C) Kosten en commissies, genoemd in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW.
Kosten en commissies op ontvangstbewijzen zijn exclusief BTW.

Betaling en levering

1. De koopprijs is de prijs van iedere kavel verhoogd met 25% opgeld en € 2,50 tafelgeld per kavel.

2. Na het einde van elke zitting bestaat de gelegenheid om de volledige koopprijs van gekochte kavels te voldoen. Bij volledige en onmiddellijke
betaling zal de gekochte kavel ter beschikking worden gesteld aan de koper.

3. Indien de koopprijs niet onmiddellijk en volledig na de zitting wordt voldaan, zal de veilingmeester de koper van de kavel een nota toezenden
welke binnen 10 dagen na afloop van de veiling volledig dient te zijn voldaan. De kavel kan dan door de koper in ontvangst worden genomen
of zal door de veilingmeester voor rekening en risico van de koper aan de koper worden toegezonden.

4. Indien de koper de koopprijs niet tijdig en volledig voldoet, wordt de koper over de koopprijs verplicht tot een rentevergoeding over het
openstaande bedrag. Deze rentevergoeding bedraagt 2% over iedere maand of gedeelte daarvan, berekend over de koopprijs en de reeds
verschuldigde rente vergoedingstermijnen.

5. De veilingmeester is gerechtigd om, indien de koper in gebreke blijft om de koopprijs binnen een termijn van 4 weken na afloop van de veiling
te voldoen, de gekochte kavels te herveilen. Alle rechten van de koper vervallen door het in gebreke blijven bij de betaling van de gekochte
kavels. Een nadere ingebrekestelling van de koper door de veilingmeester ter zake is onverplicht. Evenmin is het noodzakelijk om ontbinding
van de koop te doen vorderen. In geval de koper in gebreke mocht blijven de goederen te betalen, behoudt de veilinghouder zich het recht voor
ten opzichte van de inzender de verkooptransactie te beschouwen als niet te hebben plaats gevonden.

6. Ingeval artikel 5 wordt toegepast blijft de koper verplicht tot vergoeding van alle schaden, kosten en renten welke alle dienen te worden voldaan
binnen 8 dagen na opgave daarvan. Een eventueel voordeel uit meeropbrengst bij herveiling van de kavel blijft uitsluitend en volledig bij de
veilingmeester.

7. Eventuele buitengerechtelijke kosten welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet volledig betalen door de koper zullen geheel voor rekening
van de koper komen. Ook eventuele terug vorderingskosten, ingeval de koper reeds de beschikkingsmacht over de gekochte kavel heeft, blijven
geheel voor rekening van de koper.

8. De koper verkrijgt de eigendom van de gekochte kavel onmiddellijk na volledige en tijdige betaling.

9. Zodra de kavel door de veilingmeester is toegewezen aan een koper, draagt die koper het volledige risico van de kavel.
 

Kwaliteit en reclames

10. Alle kavels worden verkocht zoals zij ter tafel zijn aangeboden. Elke bieding wordt uitgebracht als ware zij gedaan in de zaal. Door deelname aan
de veiling middels biedingen op welke wijze dan ook verklaren deelnemers zich bekend met de staat en de inhoud van het object waarop wordt
en de veilingvoorwaarden en regels waaronder is geboden, de aankoop kent geen recht van bedenktijd, retour of garantie op basis van de
regulering met betrekking tot het kopen op afstand anders dan in deze veilingvoorwaarden omschreven.

11. Zegels, voorzien van keurstempels of certificaten van erkende keurmeesters of garantiestempels van als bonafide bekend staande handelaren,
worden als zodanig verkocht.

12. Behoudens van zich in restanten en verzamelingen bevindende zegels, garandeert de veilingmeester de echtheid van zegels.

13. Indien een gegarandeerde zegel blijkens een expertise van een algemeen erkend expert (voor Nederland en Overzeese Rijksdelen de NVPH of de
Nederlandse Bond) als niet echt wordt gekwalificeerd, kan: tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de veiling worden gereclameerd; de gehele kavel
wordt alsdan voor de volle koopprijs teruggenomen. Keurkosten worden dan verrekend met de verkoper. De bedoelde termijn kan worden
verlengd indien de koper de zegels wenst te laten keuren. In dergelijke situaties dient de koper de veilingmeester binnen 5 dagen na afloop van
de veiling te informeren onder opgave van de zegels welke ter keuring worden voorgelegd.

14. Keuringen voor wat betreft zegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen worden uitsluitend geaccepteerd indien en voor zover zij worden
verricht door de NVPH of de Nederlandse Bond. Ingeval van expertises door andere keurmeesters behoudt de veilingmeester zich het recht voor
een contra-expertise te laten verrichten door de NVPH of de Nederlandse Bond en die keuringsuitslag als bindend te aanvaarden zowel door
de koper, verkoper en veilingmeester.

15.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

16.
a.
b.
De kwaliteit der zegels wordt naar beste weten omschreven.
Eventuele reclames dienaangaande dienen binnen 14 dagen na afloop van de veiling worden ingediend bij de
veilingmeester.
De onder b. genoemde reclames zullen uitsluitend in behandeling worden genomen indien het kavels betreffen welke in de
veilingcatalogus beschreven zijn als losse nummers, postfris, pracht ex., en dergelijke en welke ten hoogste 5 zegels dan wel een
complete serie bevatten, verzamelingen en samenstellingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
Wanneer in de veilingcatalogus staat vermeld merendeels pracht ex., merendeels fraai ex. of merendeels postfris wordt
daaronder verstaan het merendeel van de in de catalogus aangegeven waarde.
Voor tanding, centrering en afstempeling is de foto bepalend en worden reclames dienaangaande niet geaccepteerd.
Op verzamelingen en restanten worden reclames niet geaccepteerd. Collecties, verzamelingen, partijen, samenstellingen, dozen en
restanten zijn te allen tijde uitgesloten van elke reclame ten aanzien van de inhoud, staat, kwaliteiten en omschrijving van het kavel.
In geval van geaccepteerde reclames dienen de zegels in dezelfde staat zoals deze ter veiling zijn aangeboden te worden
terug geleverd. Indien de zegels in een andere, waarde verminderende staat worden terug geleverd, is de veilingmeester
gerechtigd de reclame te weigeren.
Kavels die ter keuring aan keurmeesters worden voorgelegd worden eerst dan met een verkoper/ inzender afgerekend
wanneer de keuringsuitslag hiervan van bekend (en positief) is. Ter keuring gestelde zegels ontslaan de koper niet van
de betalingsverplichtingen zoals omschreven bij artikel 1 tot en met 9 van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Alle
kosten van de keuringen zijn bij goedkeuring van het kavel voor de koper en bij afkeuring voor de inzender/verkoper van
het bewuste kavel.
De veilinghouder is slechts de organisator van de veiling. Nimmer zal hij of diens bedrijf (vennoten) aansprakelijk zijn of
kunnen worden gesteld of gehouden voor andere kwesties dan de commissie, welke berekend wordt over de waarde van
de transactie. De waardering van de kwaliteit en/of de waarde van de aangeboden kavels is volledig voor rekening en
risico van de inzender/verkoper van het kavel en de koper van het kavel.
De koper handelt voor eigen rekening en risico. Dwaling aan de zijde van de koper kan nimmer een andere garantie
aangaande kwaliteit van de zegels bieden dan in artikel 13, 14, en 15 hiervoor omschreven.

17. Toegang tot en deelname aan de veiling kan door de veilingmeester naar diens eigen inzichten worden geweigerd.

18. Alle kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende. De veilingmeester stelt vast welke bieder het hoogste bod heeft uitgebracht de
aanwezige deurwaarder wijst toe middels het bevestigen van het bod en het kopersnummer.

19. De veilingmeester is gerechtigd de toewijzing in afwijking van artikel 18 te onthouden.

20. Biedingen uitgebracht via het live veilingsysteem zullen louter worden toegepast in het biedstappenschema. De veilingmeester kan de toewijzing
bij gelijkluidende biedingen aan een zaalbieder toewijzen. Een internetbieder kan dan alleen opnieuw hoogste bieder worden door het bieden
van de eerstvolgende hogere biedstap. Op internetbiedingen en vooraf uitgebrachte schriftelijke biedingen heeft de zaal in principe voorrang
te bepalen doch altijd en uitsluitend te bepalen door de veilingmeester.

21. Iedere deelnemer verklaart bij deelname aan de veiling als koper en/of als verkoper/inzender bekend te zijn met de algemene voorwaarden van
de veilinghouder. Indien de regels der veiling onvoldoende of in het geheel onduidelijk zijn, is de deelnemer gehouden vooraf verduidelijking
te vragen en krijgen van de veilinghouder, dan wel af te zien van deelname aan de veiling. De deelnemer verklaart door de deelname aan de
veiling bekend te zijn met de algemene voorwaarden en af te zien van ieder beroep op dwaling ter zake.

22. Eenieder handelt op eigen rekening, risico en titel. Elk beroep door een koper op een lastgever wordt als nietig beschouwd.
Datenschutzbestimmungen

Rietdijk veilingen B.V.


Kein Text vorhanden. Bitte gewünschten Text hier eingeben.

Privacyverklaring

Rietdijk Postzegel- en Muntenveilingen B.V.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Zie ook onze disclaimer.
1) Inleiding

Rietdijk postzegel- en muntenveilingen B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling, het verkopen van materialen via openbare veilingen uit te kunnen voeren. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van contact met elkaar.  We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.
2) Uw privacy rechten

U heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U kunt daarvoor gebruik maken van het “Recht op inzage”. U kunt ook gebruik maken van het “Recht op correctie” en uw persoonsgegevens laten wijzigen of zelfs laten verwijderen. U kunt uw recht op inzage en uw recht op correctie uitoefenen door contact op te nemen met onze beheerder van databases. U kunt daartoe een digitaal of schriftelijk verzoek indienen bij ons:
Stuur uw verzoek naar:  info@rietdijkveilingen.nl
Of stuur desgewenst een brief naar:

Rietdijk B.V.
Noordeinde 41
2514 GC  Den Haag
3) Gebruik persoonsgegevens

    Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
    Registratie voor deelneming aan onze veilingen;
    Verzending van papieren en digitale veilingcatalogi;
    Verzending van papieren en digitale communicatie t.a.v. onze veilingen;
    Verzending van papieren en digitale commucicatie t.a.v aan- en verkopen;
    Controle van betalingen van aan- en verkopen;
    Adressering van nota’s;
    Adressering van fysieke zendingen;
    Het voldoen aan verzoeken van fiscale en wettelijke opsporingsbevoegdheden.

Ten hoeve van de verwerking van documenten, biedingen en catalogi hebben tevens toegang:

    De beheerder van RietdijkLive;
    De beheerder van de digitale werkomgeving van Rietdijk;
    De beheerder van de digitale advertentie campagne’s op een cumulatief niveau;
    De drukker van onze catalogi t.a.v. uw adresgegevens.

Uw persoonlijke gegevens anders dan hierboven omschreven worden niet met derden gedeeld.
4) Opnamen kijkdagen en veilingzaal

Wij maken u erop attent dat, gedurende de kijkdagen, uit beveiligingsoogpunt beelden worden gemaakt van alle bezoekers in ons pand. Deze beelden worden na 1 maand (automatisch) gewist. Tijdens de veiling is er tevens sprake van opnamen in de veilingzaal. De camera is gericht op de veilingtafel met de bedoeling het verloop van de veiling te registeren. Wij willen voorkomen dat u in beeld komt, de opstelling van de camera is dermate dat bezoekers niet herkenbaar in beeld komen. Wanneer u echter naar voren loopt, is dat niet helemaal uit te sluiten.
5) Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze, als dat wenselijk is, aan de toezichthouder en waar nodig ook aan u. Volledig toegang tot al uw verstrekte gegevens hebben alleen de medewerkers van Rietdijk veilingen B.V.
6) Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt, maar niet korter dan de termijn die de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, kan per persoon anders zijn.
7) Web-analyse

Voor onze web-analyse laten we het gedrag van bezoekers op onze websites meten en analyseren door onze website-host. De verzamelde algemene bezoekgegevens (het gaat om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt) worden ons alleen geanonimiseerd en getotaliseerd door de website-host aangeleverd en door de beheerder van digitale advertentie campagne’s op een cumulatief niveau geanalyseerd.
8) Websites van derden

Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van de betrokken website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Ergebnisse
22. - 23. April 2024
Rietdijk 422. Briefmarkenauktion
Mit rund 550 ausländischen Sammlungen und Einzelmarken von Albanien bis Sansibar in Alben und Ordnern. Auch etwas Postgeschichte, mit ...
6. - 7. November 2023
Rietdijk 421. Briefmarkenauktion
Internationale Auktion mit Schwerpunkt Niederlande
24. - 25. April 2023
Rietdijk 420. Briefmarkenauktion
Internationale Auktion mit Schwerpunkt Niederlande
7. - 8. November 2022
Rietdijk 419. Briefmarkenauktion
Niederlande und Gebiete, VR China, Englische und Französische Kolonien, Deutschland und Besetzungsgebiete u.a. Deutsch-Ostafrika
25. - 26. April 2022
Rietdijk 418. Briefmarkenauktion
Strong Netherlands and area, Hong Kong, Japanese Prisoner of War mail WW II, North and South pole thematics, Switzerland and China and ...
8. - 9. November 2021
Rietdijk 417. Briefmarkenauktion
Über 2100 Lose Niederlande, China, Commonwealth, Großlose und Sammlungen von Albanien bis Sansibar